TOKYO NEW AGE SHOW: MERCEDES BENZ TOKYO FASHION WEEK AW 2016 live

Designers Akiko Aoki, Keisuke Yoshida, Kotoha Yokozawa, Ryota Murakami, Soshi Otsuki
Category

AKIKOAOKI: Women’s / Clothing
KEISUKEYOSHIDA: Men’s & Women’s / Clothing
kotohayokozawa: Women’s / Clothing
RYOTAMURAKAMI: Men’s & Women’s / Clothing
SoshiOtsuki: Women’s / Clothing

source

You might be interested in